Regulamin serwisu

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Serwisu‘’Fleet Corp’’

2. Serwis Fleet Corp adres: Warszawa Białołęka, ul Magiczna 4 i 6 (Plac Czerwonej Torebki) 660 525 002 oraz ul. Arkuszowa 7

3. Serwis Fleet Corp prowadzi usługi wymiany opon, naprawy opon, oraz sprzedaży nowych i używanych opon. Ponadto świadczy usługi z zakresu drobnej mechaniki, czyszczenia i napełniania klimatyzacji oraz innych usług z oferty.

4. Serwis świadczy usługi dla czterech typów pojazdów: samochody osobowe, terenowe, Vany i busy.

5. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu u Pracownika serwisu. Istnieje możliwość rezerwacji terminu usługi  poprzez kontakt telefoniczny.

6. Koszt wykonywanych usług zgodny jest z aktualnie obowiązującym cennikiem. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji (np. złamana śruba).

7. Wyłączną formą płatności za wykonane usługi jest gotówka. Klient otrzymuje potwierdzenie opłaty w postaci paragonu bądź faktury (niezbędne przy reklamacji).

8. Podczas pobytu samochodu w serwisie klient zobowiązany jest do przebywania w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.

9. Przed wjazdem na stanowisko serwisowe Klient musi poinformować pracownika o dodatkowym wyposażeniu samochodu w czujniki ciśnienia.

10. Po usłudze wymiany opon i przejechaniu ok. 50km wskazane jest dociśnięcie śrub kół.

Regulamin przechowalni

Paragraf 1

 1. Składający przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na potwierdzeniu przyjęcia opon do magazynu.
  2. Przyjęcie na przechowanie zostanie potwierdzone sporządzonym pokwitowaniem przyjęcia opon do magazynu, zawierającym opis stanu składanych rzeczy.
  3. Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym powierzone mu rzeczy, a składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.
  4. Przechowawca nie przyjmuje na przechowanie śrub, kołpaków oraz innych drobnych przedmiotów

Paragraf 2

 1. Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie.
  2. Składający obowiązani są do odbioru letnich opon do dnia 31 marca, a zimowych do dnia 31 października.
  3. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu ulega przedłużeniu o nie więcej niż 40 dni kalendarzowych. Za okres ten nie będą naliczane dodatkowe opłaty.
  4. W przypadku opóźnienia Składającego w odbiorze opon w terminach wskazanych w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu, Składający zobowiązany będzie do zapłaty za każdy dodatkowy dzień przechowywania opon kwoty 10 zł.
  5. Składający udziela niniejszym pełnomocnictwa Przechowawcy do usunięcia rzeczy z miejsca przechowania z chwilą upływu 12 miesięcy od terminu przyjęcia do przechowania.

Paragraf 3

 1. Przechowawca nie może, bez zgody Składającego używać przedmiotu przechowania
 2. Przechowawca nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie, chyba że jest do tego zmuszony przez okoliczności, których podczas zawierania umowy nie mógł przewidzieć. W tym przypadku Przechowawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia składającego gdzie i u kogo rzeczy złożył.

Paragraf 4

 1. Składający zobowiązuje się do zapłaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokości zawartych w cenniku (aktualny cennik na stronie http://zmianaopon.com/cennik/), za łączny okres przechowania. Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Składającego z góry.

Paragraf 5

 1. Składający za uprzednim 4 – dniowym powiadomieniem (4 dni robocze), ma prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, zobowiązany jest jednak, do zapłaty wynagrodzenia za cały okres na jaki została zawarta niniejsza umowa.
  2. Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w § 3, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany.
  3. Podstawą wydania opon Składającemu przez Przechowawcę jest zwrot przez Składającego oryginału kwitu depozytowego.
  4. W przypadku zagubienia kwitu depozytowego wydanie nastąpi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacją dobrowolnie orzeczoną w chwili złożenia depozytu przez Składającego.
  5. Składający zwalnia Przechowawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

Paragraf 6

 1. Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowawcy sądy powszechne.